Finansinis skaidrumas

Pagrindiniai 2023 m. antro ketvirčio rezultatai

icon

4 931
klientai

icon

224.73 M
bendras turtas

loan icon

94.32 M
paskolų portfelis

icon

13.65 M
akcininkų nuosavybė

icon

19.07 %
kapitalo pakankamumas

icon

181.18 %
LCR

Visos finansinės ataskaitos

2023 metų ketvirtinės finansinės ataskaitos
I ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

79 621

Grynieji pinigai

78

Lėšos centriniame banke

78 619

Lėšos bankuose

924 

Prekybai laikomas finansinis turtas

139

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

136 133

Skolos vertybiniai popieriai

44 175

Paskolos

91 958

Investicinis turtas

509

Ilgalaikis materialusis turtas

3 133

Nematerialusis turtas

207

Kitas turtas

648
Turto iš viso:
220 390

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
208 685

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

207 657

Depozitai

204 467

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1 205

Subordinuotosios paskolos

1 985

Atidėjiniai

47

Kiti įsipareigojimai

981
Akcininkų nuosavybė
11 705

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 980

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3 999

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

1 286

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

2 713
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
220 390

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

2 939

Palūkanų sąnaudos

(487)

Grynosios palūkanų pajamos

2 452

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

1 054

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(98)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

956

Kitos veiklos pajamos

27

Veiklos pajamų iš viso

3 435

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(106)

Atidėjinių sąnaudos

0

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

3 329

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(1 277)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(55)

Kitos veiklos sąnaudos

(490)

Veiklos sąnaudų iš viso:

(1 822)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

1 507

Pelno mokesčio sąnaudos

(221)
Grynasis pelnas (nuostolis)
1 286

Pagrindiniai rodikliai

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

590

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0,64
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

2,44

Nuosavybės grąža, %

46,52
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,41

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

182,90

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, %

193,90

Sverto koeficientas, %

4,30

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

19,80

Per 2023 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

64 369

Grynieji pinigai

42

Lėšos centriniame banke

62 912

Lėšos bankuose

1 415 

Prekybai laikomas finansinis turtas

138

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

147 811

Skolos vertybiniai popieriai

54 384

Paskolos

93 427

Investicinis turtas

509

Ilgalaikis materialusis turtas

3 102

Nematerialusis turtas

196

Kitas turtas

916
Turto iš viso:
217 041

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
204 384

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

202 851

Depozitai

186 104

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

13 762

Subordinuotosios paskolos

2 985

Atidėjiniai

39

Kiti įsipareigojimai

1 494
Akcininkų nuosavybė
12 657

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 980

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

4 951

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

2 238

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

2 713
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
217 041

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

6 212

Palūkanų sąnaudos

(1 063)

Grynosios palūkanų pajamos

5 149

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

1 931

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(192)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

1 739

Kitos veiklos pajamos

38

Veiklos pajamų iš viso

6 926

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(77)

Atidėjinių sąnaudos

0

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

6 849

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(2 570)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(111)

Kitos veiklos sąnaudos

(1 205)

Veiklos sąnaudų iš viso:

(3 886)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

2 963

Pelno mokesčio sąnaudos

(725)
Grynasis pelnas (nuostolis)
2 238

Pagrindiniai rodikliai

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

568

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0,60
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

2,14

Nuosavybės grąža, %

38,79
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,22

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

175,01

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, %

198,85

Sverto koeficientas, %

4,28

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

19,75

Per 2023 m. antrąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

III ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

60 752

Grynieji pinigai

60

Lėšos centriniame banke

60 258

Lėšos bankuose

434

Prekybai laikomas finansinis turtas

140

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

159 020

Skolos vertybiniai popieriai

64 696

Paskolos

94 324

Investicinis turtas

509

Ilgalaikis materialusis turtas

3 142

Nematerialusis turtas

176

Kitas turtas

993
Turto iš viso:
224 732

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
211 084

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

209 133

Depozitai

204 367

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1 781

Subordinuotosios paskolos

2 985

Atidėjiniai

30

Kiti įsipareigojimai

1 921
Akcininkų nuosavybė
13 648

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

3 115

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

5 807

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

3 229

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

2 578
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
224 732

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

9 798

Palūkanų sąnaudos

(1 967)

Grynosios palūkanų pajamos

7 831

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

2 910

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(296)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

2 614

Kitos veiklos pajamos

47

Veiklos pajamų iš viso

10 492

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(89)

Atidėjinių sąnaudos

(8)

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

10 395

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(3 843)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(168)

Kitos veiklos sąnaudos

(1 815)

Veiklos sąnaudų iš viso:

(5 826)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

4 569

Pelno mokesčio sąnaudos

(1 340)
Grynasis pelnas (nuostolis)
3 229

Pagrindiniai rodikliai

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

541

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0,57
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

2,02

Nuosavybės grąža, %

35,78
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

19,07

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

181,18

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, %

186,24

Sverto koeficientas, %

5,02

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

16,36

Per 2023 m. trečią ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

2022 m. rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita Pillar 3 icon
2022 m. tvarumo ataskaita icon
2022 metų finansinė ataskaita icon
2022 metų ketvirtinės finansinės ataskaitos
I ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

45 037

Grynieji pinigai

53

Lėšos centriniame banke

43 345

Lėšos bankuose

1 639

Prekybai laikomas finansinis turtas

151

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

74 564

Skolos vertybiniai popieriai

14 403

Paskolos

60 161

Investicinis turtas

324

Ilgalaikis materialusis turtas

3 133

Nematerialusis turtas

217

Kitas turtas

596
Turto iš viso:
124 022

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
114 710

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

114 139

Depozitai

112 760

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

879

Subordinuotosios paskolos

500

Atidėjiniai

61

Kiti įsipareigojimai

510
Akcininkų nuosavybė
9 312

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 980

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

1 606

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

469

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

1 137
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
124 022

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

1 182

Palūkanų sąnaudos

(249)

Grynosios palūkanų pajamos

933

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

675

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(46)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

629

Kitos veiklos pajamos

(76)

Veiklos pajamų iš viso

1 486

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

132

Atidėjinių sąnaudos

0

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 618

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(779)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(44)

Kitos veiklos sąnaudos

(266)

Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:

(1 089)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

529

Pelno mokesčio sąnaudos

(60)
Grynasis pelnas (nuostolis)
469

Pagrindiniai rodikliai

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

322

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0,53
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,61

Nuosavybės grąža, %

20,68
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,01

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

171,52

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, %

178,61

Sverto koeficientas, %

6,15

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

19,54

Per 2022 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

66,801

Grynieji pinigai

51

Lėšos centriniame banke

65,933

Lėšos bankuose

817

Prekybai laikomas finansinis turtas

144

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

91,447

Skolos vertybiniai popieriai

14,687

Paskolos

76,760

Investicinis turtas

324

Ilgalaikis materialusis turtas

3,128

Nematerialusis turtas

250

Kitas turtas

755
Turto iš viso:
162,849

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
153,245

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

152,721

Depozitai

143,690

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

8,231

Subordinuotosios paskolos

800

Atidėjiniai

62

Kiti įsipareigojimai

462
Akcininkų nuosavybė
9,604

Įregistruotas akcinis kapitalas

4,726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2,980

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

1,898

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

761

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

1,137
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
162,849

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

2,636

Palūkanų sąnaudos

(560)

Grynosios palūkanų pajamos

2,076

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

1,301

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(104)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

1,197

Kitos veiklos pajamos

(66)

Veiklos pajamų iš viso

3,207

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

84

Atidėjinių sąnaudos

0

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

3,291

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(1,636)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(86)

Kitos veiklos sąnaudos

(671)

Veiklos sąnaudų iš viso

(2,393)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

898

Pelno mokesčio sąnaudos

(137)
Grynasis pelnas (nuostolis)
761

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

378

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0.49
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1.12

Nuosavybės grąža, %

16.49
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

14.39

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, proc. 

137.88

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, proc.

172.77

Sverto koeficientas, %

4.74

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

19.84

Per 2022 m. pirmajį pusmetį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

III ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

85 073

Grynieji pinigai

62

Lėšos centriniame banke

83 295

Lėšos bankuose

1 716

Prekybai laikomas finansinis turtas

139

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

105 228

Skolos vertybiniai popieriai

16 949

Paskolos

88 279

Investicinis turtas

325

Ilgalaikis materialusis turtas

3 164

Nematerialusis turtas

258

Kitas turtas

554

Turto iš viso:
194 741

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
184 585

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

183 907

Depozitai

180 402

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

2 270

Subordinuotosios paskolos

1 235 

Atidėjiniai

91

Kiti įsipareigojimai

587
Akcininkų nuosavybė
101 56

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 980

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

2 450 

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

1 313 

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

1 137
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
194 741
   

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

4 379

Palūkanų sąnaudos

(967)

Grynosios palūkanų pajamos

3 412

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

2 002

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(186)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

1816

Kitos veiklos pajamos

82

Veiklos pajamų iš viso

5 310

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

142

Atidėjinių sąnaudos

(37)

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

5 415

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(2 689)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(131)

Kitos veiklos sąnaudos

(1 019)

Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:

(3 839)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

1 576

Pelno mokesčio sąnaudos

(263)
Grynasis pelnas (nuostolis)
1 313

Pagrindiniai rodikliai

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

327

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0,37
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,51

Nuosavybės grąža, %

18,43
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

13,68

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

160,82

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, %

178,23

Sverto koeficientas, %

4,12

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23,55

Per 2022 m. tris ketvirčius bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

IV ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

83,699

Grynieji pinigai

86

Lėšos centriniame banke

 82,377

Lėšos bankuose

1,236

Prekybai laikomas finansinis turtas

138

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

 113,385

Skolos vertybiniai popieriai

 24,257

Paskolos

 89,128

Investicinis turtas

509

Ilgalaikis materialusis turtas

3,155

Nematerialusis turtas

211

Kitas turtas

455
Turto iš viso:
  201,552  

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 191,133  

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

190,200

Depozitai

 186,345

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1870

Subordinuotosios paskolos

1985

Atidėjiniai

97

Kiti įsipareigojimai

836
Akcininkų nuosavybė
10,419

Įregistruotas akcinis kapitalas

4,726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2,980

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

2,713

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

1,576

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

1,137
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 201,552  

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

6,592

Palūkanų sąnaudos

(1426)

Grynosios palūkanų pajamos

5,166

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

2,884

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(273)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

2,611

Kitos veiklos pajamos

78

Veiklos pajamų iš viso

7,855

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(3)

Atidėjinių sąnaudos

(37)

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

7,815

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(4,064)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(183)

Kitos veiklos sąnaudos

(1,657)

Veiklos sąnaudų iš viso

(5,904)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

1,911

Pelno mokesčio sąnaudos

(335)
Grynasis pelnas (nuostolis)
1,576

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

468

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0.52
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1.01

Nuosavybės grąža, %

16.36
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16.28

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, proc. 

229.06

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, proc.

201.71
Sverto koeficientas, proc. 4.61
Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), % 19,72  

Per 2022 m.ketvirtą ketvirtį LB Valdyba, išanalizavusi 2021 m. atlikto planinio Banko inspektavimo ataskaitą, pritaikė poveikio priemones: įspėjimą ir 165 tūkst. EUR baudą.

2021 m. tvarumo ataskaita icon
2021 m. rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita Pillar 3 icon
2021 metų finansinė ataskaita icon
2021 metų ketvirtinės finansinės ataskaitos
I ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

31 204

Grynieji pinigai

24

Lėšos centriniame banke

30 203

Lėšos bankuose

977

Prekybai laikomas finansinis turtas

2 016

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

58 564

Skolos vertybiniai popieriai

15 262

Paskolos

43 302

Investicinis turtas

1 508

Ilgalaikis materialusis turtas

1 723

Nematerialusis turtas

187

Kitas turtas

301

Turto iš viso:
95 503

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
87 553

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

87 113

Depozitai

85 954

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1 159

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

21

Kiti įsipareigojimai

419
Akcininkų nuosavybė
7 950

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 102

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

1 122

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

305

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

817
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
95 503

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

998

Palūkanų sąnaudos

(193)

Grynosios palūkanų pajamos

805

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

402

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(27)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

375

Kitos veiklos pajamos

(55)

Veiklos pajamų iš viso

1 125

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(40)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 085

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(478)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(26)

Kitos veiklos sąnaudos

(221)

Veiklos sąnaudų iš viso

(725)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

360

Pelno mokesčio sąnaudos

(55)
Grynasis pelnas (nuostolis)
305

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

615

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,39
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,40

Nuosavybės grąža, %

15,67
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,50

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

142,51

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

21,29

Per 2021 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

26,834

Grynieji pinigai

14

Lėšos centriniame banke

25,957

Lėšos bankuose

863

Prekybai laikomas finansinis turtas

1,506

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

59,755

Skolos vertybiniai popieriai

14,733

Paskolos

45,022

Investicinis turtas

1,106

Ilgalaikis materialusis turtas

1,755

Nematerialusis turtas

195

Kitas turtas

306
Turto iš viso:
91,457

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
83,432

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

82,928

Depozitai

82,456

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

472

Subordinuotosios paskolos

0

Atidėjiniai

134

Kiti įsipareigojimai

370
Akcininkų nuosavybė
8,025

Įregistruotas akcinis kapitalas

4,726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2,920

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

379

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

379

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

0
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
91,457

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

2,006

Palūkanų sąnaudos

(413)

Grynosios palūkanų pajamos

1,593

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

839

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(15)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

824

Kitos veiklos pajamos

(149)

Veiklos pajamų iš viso

2,268

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(7)

Atidėjinių sąnaudos

(113)

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

2,148

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(1,115)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(53)

Kitos veiklos sąnaudos

(511)

Veiklos sąnaudų iš viso

(1,679)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

469

Pelno mokesčio sąnaudos

(90)
Grynasis pelnas (nuostolis)
379

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

589

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1.29
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0.89

Nuosavybės grąža, %

9.69
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15.89

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, proc. 

171.01

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, proc.

167.28

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23.03

Per 2021 m. antrą ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

III ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas                                                                                                                                                    
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

38,920

Grynieji pinigai

7

Lėšos centriniame banke

37,387

Lėšos bankuose

1,526

Prekybai laikomas finansinis turtas

1,488

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

65,068

Skolos vertybiniai popieriai

14,723

Paskolos

45,176

Investicinis turtas

1,106

Ilgalaikis materialusis turtas

3,136

Nematerialusis turtas

196

Kitas turtas

330
Turto iš viso:
103,988

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė                                                                                                     
95,649

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

95,223

Depozitai

93,802

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1,421

Subordinuotosios paskolos

0

Atidėjiniai

56

Kiti įsipareigojimai

370
Akcininkų nuosavybė
8,339

Įregistruotas akcinis kapitalas

4,726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2,920

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

693

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

693

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

0
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
103,988

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai                                                                                                                                                    
 

Palūkanų pajamos

3,065

Palūkanų sąnaudos

(628)

Grynosios palūkanų pajamos

2,437

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

1370

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(34)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

1,336

Kitos veiklos pajamos

(140)

Veiklos pajamų iš viso

3,633

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(132)

Atidėjinių sąnaudos

21

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

3,522

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(1,669)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(95)

Kitos veiklos sąnaudos

(923)

Veiklos sąnaudų iš viso

(2,687)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

835

Pelno mokesčio sąnaudos

(142)
Grynasis pelnas (nuostolis)
693

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę                                                                                                                  
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

483

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1.06
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0.89

Nuosavybės grąža, %

9.69
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

14.63

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, proc. 

168.85

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, proc.

174.36

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23.41

Per 2021 m. tris ketvirčius bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

IV ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

38,920

Grynieji pinigai

7

Lėšos centriniame banke

37,387

Lėšos bankuose

1,526

Prekybai laikomas finansinis turtas

1,488

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

65,068

Skolos vertybiniai popieriai

14,716

Paskolos

50,352

Investicinis turtas

324

Ilgalaikis materialusis turtas

3,161

Nematerialusis turtas

204

Kitas turtas

310
Turto iš viso:
109,475

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
100,632

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

100,050

Depozitai

98,889

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

0

Kiti finansiniai įsipareigojimai

660

Subordinuotosios paskolos

501

Atidėjiniai

61

Kiti įsipareigojimai

521
Akcininkų nuosavybė
8,843

Įregistruotas akcinis kapitalas

4,726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2,920

Perkainojimo rezervas 

0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

1,197

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

1,197

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

0
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
109,475

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

4,220  

Palūkanų sąnaudos

(877)

Grynosios palūkanų pajamos

3,343

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

2,016

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(64)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

1,952

Kitos veiklos pajamos

0

Veiklos pajamų iš viso

5,295

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(39)

Atidėjinių sąnaudos

(27)

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

5,229

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(2,342)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(140)

Kitos veiklos sąnaudos

(1,348)

Veiklos sąnaudų iš viso

(3,830)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

1,399

Pelno mokesčio sąnaudos

(202)
Grynasis pelnas (nuostolis)
1,197

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

448

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

0.88
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1.27

Nuosavybės grąža, %

14.52
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15.83

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, proc. 

193.61

Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis, proc.

179.14

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23.28

2021 m. ketvirtą ketvirtį Lietuvos bankas skyrė AB „Mano bankas“ įspėjimą dėl atlikto tikslinio inspektavimo metu nustatytų trūkumų kredito ir likvidumo rizikų valdymo srityje.

2020 metų finansinė ataskaita icon
2020 m. rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita Pillar 3 icon
2020 ketvirtinės finansinės ataskaitos
I ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

12 432

Grynieji pinigai

20

Lėšos centriniame banke

7 077

Lėšos bankuose

5 335

Prekybai laikomas finansinis turtas

179

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

35 592

Skolos vertybiniai popieriai

4 989

Paskolos

30 603

Investicinis turtas

2 793

Ilgalaikis materialusis turtas

1 781

Nematerialusis turtas

213

Kitas turtas

178
Turto iš viso:
53 168

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
45 879

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

45 675

Depozitai

45 657

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

-

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

-
Akcininkų nuosavybė
7 289

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

537

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

158

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

379
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
53 168

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

743

Palūkanų sąnaudos

(188)

Grynosios palūkanų pajamos

555

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

115

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(28)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

87

Kitos veiklos pajamos

23

Veiklos pajamų iš viso

665

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

19

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

687

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(327)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(30)

Kitos veiklos sąnaudos

(169)

Veiklos sąnaudų iš viso

(526)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

158

Pelno mokesčio sąnaudos

0
Grynasis pelnas (nuostolis)
158

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

474

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,53
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,23

Nuosavybės grąža, %

8,77
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,62

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

180,09

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

24,20

Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

13 978

Grynieji pinigai

 21

Lėšos centriniame banke

 11 526

Lėšos bankuose

2 431

Prekybai laikomas finansinis turtas

204

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  41 253

Skolos vertybiniai popieriai

8 060

Paskolos

33 193

Investicinis turtas

2 477

Ilgalaikis materialusis turtas

1 764

Nematerialusis turtas

204

Kitas turtas

184
Turto iš viso:
60 066

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 52 644

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

52 348

Depozitai

51 887

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

461

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

296
Akcininkų nuosavybė
7 422

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 102

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

594

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

291

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

303
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 60 066

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 1 480

Palūkanų sąnaudos

(387)

Grynosios palūkanų pajamos

1 093

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

258

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(81)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

177

Kitos veiklos pajamos

65

Veiklos pajamų iš viso

1 335

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

23

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 358

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(581)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(59)

Kitos veiklos sąnaudos

(377)

Veiklos sąnaudų iš viso

(1 017)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

341

Pelno mokesčio sąnaudos

(50)
Grynasis pelnas (nuostolis)
291

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

486

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,43
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,24

Nuosavybės grąža, %

9,20
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,96

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

285,73

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,93

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

III ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

14 900

Grynieji pinigai

 31

Lėšos centriniame banke

 14 187

Lėšos bankuose

682

Prekybai laikomas finansinis turtas

706

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  44 976

Skolos vertybiniai popieriai

9 874

Paskolos

35 102

Investicinis turtas

2 489

Ilgalaikis materialusis turtas

1 747

Nematerialusis turtas

196

Kitas turtas

169
Turto iš viso:
65 183

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 57 683

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

57 380

Depozitai

55 806

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1 574

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

303
Akcininkų nuosavybė
7 500

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 102

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

672

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

369

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

303
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 65 183

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 2 284

Palūkanų sąnaudos

(585)

Grynosios palūkanų pajamos

1 699

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

430

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(119)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

311

Kitos veiklos pajamos

51

Veiklos pajamų iš viso

2 061

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(3)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

2 058

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(932)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(86)

Kitos veiklos sąnaudos

(618)

Veiklos sąnaudų iš viso

1 636

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

422

Pelno mokesčio sąnaudos

(53)
Grynasis pelnas (nuostolis)
369

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

513

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,43
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,98

Nuosavybės grąža, %

7,56
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

17,70

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

208,68

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,98

Per 2020 m. trečiąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

IV ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

21 094

Grynieji pinigai

 15

Lėšos centriniame banke

 20 681

Lėšos bankuose

398

Prekybai laikomas finansinis turtas

714

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  52 334

Skolos vertybiniai popieriai

11 503

Paskolos

40 831

Investicinis turtas

2 361

Ilgalaikis materialusis turtas

1 736

Nematerialusis turtas

192

Kitas turtas

96
Turto iš viso:
78 527

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 70 882

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

70 413

Depozitai

70 363

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

50

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

21

Kiti įsipareigojimai

448
Akcininkų nuosavybė
7 645

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 102

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

817

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

514

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

303
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 78 527

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 3 160

Palūkanų sąnaudos

(735)

Grynosios palūkanų pajamos

2 425

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

640

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(82)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

558

Kitos veiklos pajamos

81

Veiklos pajamų iš viso

3 064

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(57)

Atidėjinių sąnaudos

(21)

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

2 986

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(1 365)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(113)

Kitos veiklos sąnaudos

(920)

Veiklos sąnaudų iš viso

2 398

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

588

Pelno mokesčio sąnaudos

(74)
Grynasis pelnas (nuostolis)
514

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

574

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,38
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,80

Nuosavybės grąža, %

6,96
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

14,55

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

150,73

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

21,89

Per 2020 m. ketvirtajį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

2019 m. rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita Pillar 3 icon
2019 metų finansinė ataskaita icon
2019 ketvirtinės finansinės ataskaitos
I ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

2070

Grynieji pinigai

21

Lėšos centriniame banke

1455

Lėšos bankuose

594

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

43 667

Skolos vertybiniai popieriai

12 870

Paskolos

30 797

Investicinis turtas

2 347

Ilgalaikis materialusis turtas

1 999

Nematerialusis turtas

90

Kitas turtas

263
Turto iš viso:
50 436

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
43 626

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

43 449

Depozitai

43 449

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

-

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

177
Akcininkų nuosavybė
6 810

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

58

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

11

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
50 436

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

663

Palūkanų sąnaudos

(206)

Grynosios palūkanų pajamos

457

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

76

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(67)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

9

Kitos veiklos pajamos

13

Veiklos pajamų iš viso

479

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(105)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

374

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(216)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(28)

Kitos veiklos sąnaudos

(115)

Veiklos sąnaudų iš viso

(359)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

15

Pelno mokesčio sąnaudos

(4)
Grynasis pelnas (nuostolis)
11

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 262

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

3,94
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,08

Nuosavybės grąža, %

0,67
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,52

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

201,97

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,42

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

 6 690

Grynieji pinigai

 22

Lėšos centriniame banke

 5 580

Lėšos bankuose

1 088

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  37 408

Skolos vertybiniai popieriai

9 220

Paskolos

28 188

Investicinis turtas

3 129

Ilgalaikis materialusis turtas

1 836

Nematerialusis turtas

98

Kitas turtas

213
Turto iš viso:
49 374

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 42 266

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

41 949

Depozitai

41 859

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

90

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

317
Akcininkų nuosavybė
7 108

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

356

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

309

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 49 374

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 1 307

Palūkanų sąnaudos

(404)

Grynosios palūkanų pajamos

903

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

169

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(69)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

100

Kitos veiklos pajamos

66

Veiklos pajamų iš viso

1 069

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

142

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 211

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(466)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(58)

Kitos veiklos sąnaudos

(324)

Veiklos sąnaudų iš viso

(848)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

363

Pelno mokesčio sąnaudos

(54)
Grynasis pelnas (nuostolis)
309

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 119

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

3,82
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,21

Nuosavybės grąža, %

9,53
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,60

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

239,97

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23,88

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

III ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
kEUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

6 610

Grynieji pinigai

21

Lėšos centriniame banke

5 704

Lėšos bankuose

885

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

37 304

Skolos vertybiniai popieriai

9 216

Paskolos

28 088

Investicinis turtas

2 984

Ilgalaikis materialusis turtas

1 815

Nematerialusis turtas

90

Kitas turtas

265
Turto iš viso:
49 068

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
42 270

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

42 065

Depozitai

42 051

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

14

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

205
Akcininkų nuosavybė
6 798

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

46

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

1

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
49 068

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

1 965

Palūkanų sąnaudos

(604)

Grynosios palūkanų pajamos

1 361

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

221

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(103)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

118

Kitos veiklos pajamos

54

Veiklos pajamų iš viso

1 533

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(91)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 442

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(708)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(88)

Kitos veiklos sąnaudos

(589)

Veiklos sąnaudų iš viso

(1 385)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

57

Pelno mokesčio sąnaudos

(58)
Grynasis pelnas (nuostolis)
-1

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 244

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

4,24
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,00

Nuosavybės grąža, %

-0,02
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,57

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

206,82

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23,87

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

2018 metų finansinė ataskaita icon