Finansinis skaidrumas

Pagrindiniai 2020 m. trečio ketvirčio rezultatai

5 000
klientai

65.18 M
bendras turtas

35.1 M
paskolų portfelis

7.5 M
nuosavas kapitalas

17.79%
kapitalo pakankamumas

208.68%
LCR

Visos finansinės ataskaitos

2020 ketvirtinės finansinės ataskaitos
I ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

12 432

Grynieji pinigai

20

Lėšos centriniame banke

7 077

Lėšos bankuose

5 335

Prekybai laikomas finansinis turtas

179

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

35 592

Skolos vertybiniai popieriai

4 989

Paskolos

30 603

Investicinis turtas

2 793

Ilgalaikis materialusis turtas

1 781

Nematerialusis turtas

213

Kitas turtas

178
Turto iš viso:
53 168

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
45 879

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

45 675

Depozitai

45 657

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

-

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

-
Akcininkų nuosavybė
7 289

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

537

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

158

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

379
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
53 168

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

743

Palūkanų sąnaudos

(188)

Grynosios palūkanų pajamos

555

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

115

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(28)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

87

Kitos veiklos pajamos

23

Veiklos pajamų iš viso

665

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

19

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

687

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(327)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(30)

Kitos veiklos sąnaudos

(169)

Veiklos sąnaudų iš viso

(526)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

158

Pelno mokesčio sąnaudos

0
Grynasis pelnas (nuostolis)
158

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

474

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,53
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,23

Nuosavybės grąža, %

8,77
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,62

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

180,09

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

24,20

Per 2020 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

13 978

Grynieji pinigai

 21

Lėšos centriniame banke

 11 526

Lėšos bankuose

2 431

Prekybai laikomas finansinis turtas

204

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  41 253

Skolos vertybiniai popieriai

8 060

Paskolos

33 193

Investicinis turtas

2 477

Ilgalaikis materialusis turtas

1 764

Nematerialusis turtas

204

Kitas turtas

184
Turto iš viso:
60 066

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 52 644

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

52 348

Depozitai

51 887

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

461

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

296
Akcininkų nuosavybė
7 422

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 102

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

594

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

291

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

303
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 60 066

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 1 480

Palūkanų sąnaudos

(387)

Grynosios palūkanų pajamos

1 093

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

258

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(81)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

177

Kitos veiklos pajamos

65

Veiklos pajamų iš viso

1 335

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

23

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 358

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(581)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(59)

Kitos veiklos sąnaudos

(377)

Veiklos sąnaudų iš viso

(1 017)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

341

Pelno mokesčio sąnaudos

(50)
Grynasis pelnas (nuostolis)
291

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

486

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,43
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,24

Nuosavybės grąža, %

9,20
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,96

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

285,73

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,93

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

III ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

14 900

Grynieji pinigai

 31

Lėšos centriniame banke

 14 187

Lėšos bankuose

682

Prekybai laikomas finansinis turtas

706

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  44 976

Skolos vertybiniai popieriai

9 874

Paskolos

35 102

Investicinis turtas

2 489

Ilgalaikis materialusis turtas

1 747

Nematerialusis turtas

196

Kitas turtas

169
Turto iš viso:
65 183

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 57 683

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

57 380

Depozitai

55 806

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

1 574

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

303
Akcininkų nuosavybė
7 500

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 102

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

672

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

369

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

303
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 65 183

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 2 284

Palūkanų sąnaudos

(585)

Grynosios palūkanų pajamos

1 699

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

430

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(119)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

311

Kitos veiklos pajamos

51

Veiklos pajamų iš viso

2 061

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(3)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

2 058

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(932)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(86)

Kitos veiklos sąnaudos

(618)

Veiklos sąnaudų iš viso

1 636

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

422

Pelno mokesčio sąnaudos

(53)
Grynasis pelnas (nuostolis)
369

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

513

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

1,43
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,98

Nuosavybės grąža, %

7,56
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

17,70

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

208,68

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,98

Per 2020 m. trečiąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

2019 m. Rizikos ir kapitalo valdymo ataskaita Pillar 3
2019 metų finansinė ataskaita
2019 ketvirtinės finansinės ataskaitos
I ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

2070

Grynieji pinigai

21

Lėšos centriniame banke

1455

Lėšos bankuose

594

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

43 667

Skolos vertybiniai popieriai

12 870

Paskolos

30 797

Investicinis turtas

2 347

Ilgalaikis materialusis turtas

1 999

Nematerialusis turtas

90

Kitas turtas

263
Turto iš viso:
50 436

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
43 626

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

43 449

Depozitai

43 449

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

-

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

177
Akcininkų nuosavybė
6 810

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

58

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

11

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
50 436

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

663

Palūkanų sąnaudos

(206)

Grynosios palūkanų pajamos

457

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

76

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(67)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

9

Kitos veiklos pajamos

13

Veiklos pajamų iš viso

479

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(105)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

374

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(216)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(28)

Kitos veiklos sąnaudos

(115)

Veiklos sąnaudų iš viso

(359)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

15

Pelno mokesčio sąnaudos

(4)
Grynasis pelnas (nuostolis)
11

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 262

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

3,94
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,08

Nuosavybės grąža, %

0,67
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

15,52

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

201,97

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

22,42

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

Pusmečio rezultatai

Balansas

Turtas
tūkst. EUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

 6 690

Grynieji pinigai

 22

Lėšos centriniame banke

 5 580

Lėšos bankuose

1 088

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

  37 408

Skolos vertybiniai popieriai

9 220

Paskolos

28 188

Investicinis turtas

3 129

Ilgalaikis materialusis turtas

1 836

Nematerialusis turtas

98

Kitas turtas

213
Turto iš viso:
49 374

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
 42 266

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

41 949

Depozitai

41 859

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

90

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

317
Akcininkų nuosavybė
7 108

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

356

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

309

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
 49 374

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

 1 307

Palūkanų sąnaudos

(404)

Grynosios palūkanų pajamos

903

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

169

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(69)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

100

Kitos veiklos pajamos

66

Veiklos pajamų iš viso

1 069

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

142

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 211

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(466)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(58)

Kitos veiklos sąnaudos

(324)

Veiklos sąnaudų iš viso

(848)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

363

Pelno mokesčio sąnaudos

(54)
Grynasis pelnas (nuostolis)
309

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 119

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

3,82
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

1,21

Nuosavybės grąža, %

9,53
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,60

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

239,97

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23,88

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

III ketvirčio rezultatai

Balansas

Turtas
kEUR

Grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ir kiti indėliai iki pareikalavimo

6 610

Grynieji pinigai

21

Lėšos centriniame banke

5 704

Lėšos bankuose

885

Prekybai laikomas finansinis turtas

-

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

37 304

Skolos vertybiniai popieriai

9 216

Paskolos

28 088

Investicinis turtas

2 984

Ilgalaikis materialusis turtas

1 815

Nematerialusis turtas

90

Kitas turtas

265
Turto iš viso:
49 068

 Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė
42 270

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

42 065

Depozitai

42 051

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

-

Kiti finansiniai įsipareigojimai

14

Subordinuotosios paskolos

-

Atidėjiniai

-

Kiti įsipareigojimai

205
Akcininkų nuosavybė
6 798

Įregistruotas akcinis kapitalas

4 726

Atsargos kapitalas ir privalomas rezervas

2 026

Perkainojimo rezervas 

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

46

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 

1

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

47
Įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės iš viso:
49 068

Pelno (nuostolių) ataskaita 

Straipsniai
 

Palūkanų pajamos

1 965

Palūkanų sąnaudos

(604)

Grynosios palūkanų pajamos

1 361

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

221

Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

(103)

Grynosios paslaugų ir komisinių mokesčių pajamos

118

Kitos veiklos pajamos

54

Veiklos pajamų iš viso

1 533

Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas

(91)

Atidėjinių sąnaudos

-

Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų

1 442

Atlyginimai ir kitos personalo išlaidos

(708)

Nusidėvėjimas ir amortizacija

(88)

Kitos veiklos sąnaudos

(589)

Veiklos sąnaudų iš viso

(1 385)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 

57

Pelno mokesčio sąnaudos

(58)
Grynasis pelnas (nuostolis)
-1

Pagrindiniai rodikliai 

Informacija apie aktyvų kokybę
 

Klientams suteiktų paskolų vertės sumažėjimas, tūkst. EUR

1 244

Paskolų vertės sumažėjimo santykis su suteiktomis paskolomis, %

4,24
Pelningumo rodikliai
 

Turto grąža, %

0,00

Nuosavybės grąža, %

-0,02
Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas
 

Kapitalo pakankamumas, % 

16,57

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, %

206,82

Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija), %

23,87

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį bankui nebuvo pritaikytos poveikio priemonės. 

2018 metų finansinė ataskaita

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.