Dėl eilinio visuotinio AB „Mano bankas“ akcininkų susirinkimo

2020 March 27

Dėl eilinio visuotinio AB „Mano bankas“ akcininkų susirinkimo

Dėl eilinio visuotinio AB „Mano bankas“, j. a. k. 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Bankas) akcininkų susirinkimo. 

Informuojame, kad 2020 m. balandžio mėn. 17 d. 16.00 val. šaukiamas Banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks Banko patalpose, esančiose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas yra šaukiamas ir vyks tuo pačiu adresu 2020 m. balandžio mėn. 24 d. 16.00 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1.    Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
2.    2019 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3.    2019 m. pelno paskirstymo patvirtinimas.

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio mėn. 10 d. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Su nutarimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti nuo 2020 m. balandžio mėn. 09 d., Banko patalpose S. Moniuškos g. 27, Vilniuje, tačiau rekomenduojame kreiptis į šiame pranešime nurodytą kontaktinį asmenį dėl informacijos pateikimo elektroniniu paštu arba kitais ryšio kanalais.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą kontaktiniai duomenys: teisės ir personalo tarnybos vadovas Svajūnas Verbickas, tel. Nr. +37061855688, el. p. svajunas.v@mano.bank.

Atkreipiame dėmesį, kad koronaviruso plitimo prevencijos tikslu Bankas skatina akcininkus įsivertinti galimybę vietoj vykimo į susirinkimą rinktis balsavimą raštu iš anksto, užpildant ir pateikiant Bankui bendrąjį balsavimo biuletenį.