Su šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai

2021 April 02

Su šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai

Pateikiame su šaukiamo AB „Mano bankas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusius dokumentus. Siūlomų sprendimų projektai pateikiami išankstinio balsavimo biuletenyje.

1. Bendrasis balsavimo raštu biuletenis.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis vadovybės pranešimas ir finansinės ataskaitos.

3. 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal nustatytas karantino sąlygas tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku draudžiami, akcininkai galės savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bankui bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka. 

Akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais:

1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.

2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami Bankui (pvz., per Dokobit) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą svajunas.v@mano.bank.