Dėl neeilinio visuotinio AB „Mano bankas“ akcininkų susirinkimo

2021 July 09

Dėl neeilinio visuotinio AB „Mano bankas“ akcininkų susirinkimo

Dėl neeilinio visuotinio AB „Mano bankas“, j. a. k. 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Bankas) akcininkų susirinkimo.

Informuojame, kad 2021 m. liepos mėn. 30 d. 15.00 val. šaukiamas Banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks Banko patalpose, esančiose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas yra šaukiamas ir vyks tuo pačiu adresu 2021 m. rugpjūčio mėn. 06 d. 15.00 val. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Banko įstatų keitimas ir banko įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. liepos mėn. 23 d. Pakartotinio susirinkimo apskaitos data - 2021 m. liepos mėn. 30 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. 861855688, el. p. svajunas.v@mano.bank.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje https://mano.bank/naujienos. Visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, ten bus su visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusi informacija ir dokumentai. Taip pat su nutarimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti nuo 2021 m. liepos mėn. 20 d., Banko patalpose S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Akcininkai savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais gali išreikšti ir iš anksto užpildydami ir pateikdami Bankui bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

 

Balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis balsuoja gyvai susirinkimo metu arba iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos 15.00 val.

Dokumentų pristatymas

Akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais:

1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.

2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami Bankui (pvz., per Dokobit) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą svajunas.v@mano.bank.