Su šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai

2021 July 19

Su šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai

Pateikiame su 2021 m. liepos 30 d. šaukiamo AB „Mano bankas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusius dokumentus. Siūlomų sprendimų projektai pateikiami išankstinio balsavimo biuletenyje. Siūlomi Banko įstatų pakeitimai pateikiami balsavimo biuletenio priede. Su siūlomais pakeitimais taip pat galite susipažinti Banko įstatų lyginamajame variante.

1. Bendrasis balsavimo raštu biuletenis.

2. Banko įstatų lyginamasis variantas.

Akcininkai savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais turi galimybę išreikšti iš anksto užpildydami ir pateikdami Bankui bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka. 

Akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais:

1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.

2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami Bankui (pvz., per Dokobit) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą svajunas.v@mano.bank.