Dėl eilinio visuotinio AB „Mano bankas“ akcininkų susirinkimo

2022 March 31

Dėl eilinio visuotinio AB „Mano bankas“ akcininkų susirinkimo

Dėl eilinio visuotinio AB „Mano bankas“, j. a. k. 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Bankas) akcininkų susirinkimo. 

Informuojame, kad 2022 m. balandžio mėn. 11 d. 17.00 val. šaukiamas Banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks Banko patalpose, esančiose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas yra šaukiamas ir vyks tuo pačiu adresu 2022 m. balandžio mėn. 19 d. 15.00 val. Susirinkimo darbotvarkė:
1.    Banko metinio pranešimo pristatymas.
2.    Auditoriaus išvados apie banko finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas.
3.    2021 m. banko metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4.    Banko pelno paskirstymas.
5.    Stebėtojų tarybos narių rinkimai.

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. balandžio mėn. 04 d. Pakartotinio susirinkimo apskaitos data - 2022 m. balandžio mėn. 11 d.  Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. +37061855688, el. p. svajunas.v@mano.bank.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, balsavimo biuletenis, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje https://mano.bank/naujienos. Visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, ten bus su visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusi informacija ir dokumentai. Taip pat su nutarimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti nuo 2022 m. balandžio mėn. 01 d., Banko patalpose S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Dalyvavimas ir balsavimas
Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje. Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.  Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos 15.00 val. 
Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.
Dokumentų pristatymas
Akcininko ar jo įgalioto asmens Bankui bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais: 
1.    Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.
2.    Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami  Bankui (pvz., per Dokobit) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą svajunas.v@mano.bank.