Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 April 26

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. balandžio 11 d. įvyko AB „Mano bankas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, turintys 69,06 proc. balsų.  Darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

1. Banko metinio pranešimo pristatymas

Susipažinta su banko metiniu pranešimu. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nebuvo priimtas.

2. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados dėl 2021 m. finansinių metinių atskaitų rinkinio.

Susipažinta su nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nebuvo priimtas.

3. 2021 m. banko metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas

Patvirtintas 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Banko pelno paskirstymas

Patvirtintas Banko pelno paskirstymas.

Pelno paskirstyme numatyta visą pelną perkelti į kitus metus (dividendai nemokami).

4. Stebėtojų tarybos narių rinkimai

Nuspręsta:

Išrinkti Pijų Ralį AB „Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai.

Išrinkti Kęstutį Olšauską AB „Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai.

Išrinkti Rytį Laurinavičių AB „Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai.

Išrinkti Gintą Pošiūną AB „Mano bankas” stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai.

Priedai:

1. Banko vadovybės metinis pranešimas, Auditoriaus išvados apie banko finansinių ataskaitų rinkinį, Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus;

2. Banko Pelno paskirstymas.

Papildoma informacija:
Svajūnas Verbickas
Teisės ir personalo tarnybos vadovas
tel. +37061855688, svajunas.v@mano.bank