Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2023 October 10

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Mano bankas“, įmonės kodas 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Bankas) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. lapkričio mėn. 06 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Banko akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta - Banko patalpose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Susirinkimo pradžia – 17.00 val.

Susirinkimo darbotvarkė
 

1. Banko įstatinio kapitalo padidinimas papildomais įnašais;

2. Banko įstatų naujos redakcijos patvirtinimas;

3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų vykdymo pavedimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. spalio mėn. 26 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje).

Akcininkų teisių apskaitos diena - 2023 m. lapkričio mėn. 20 d. (Banko akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti dalį didinant įstatinį kapitalą Banko išleidžiamų akcijų proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso Akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje).

Sprendimų projektai ir kita infomacija

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, balsavimo biuletenis, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje www.mano.bank/naujienos. Ne vėliau kaip 2023 m. spalio mėn. 26 d. šiuo adresu internete bus pateikta visa su visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusi informacija ir dokumentai (sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, bendrojo balsavimo biuletenio forma, siūlomų tvirtinti įstatų projektas). Taip pat su nutarimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti nuo 2023 m. spalio mėn. 26 d., Banko patalpose S. Moniuškos g. 27, Vilniuje.

Siūlymai papildyti darbotvarkę

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę ir visa pridedama informacija turi būti rašytiniai. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2023 m. spalio 23 d. 17.00 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais, kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

Sprendimų projektų siūlymai

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Pateikiami sprendimų projektai turi būti rašytiniai. Jie gali būti pateikiami Bankui iki 2023 m. lapkričio 06 d. 12.00 val.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarke. Klausimus akcininkai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 31 d. 17.00 val. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Bankas atsakys akcininkui iki susirinkimo.

Įgaliojimai

Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininko įgaliojimas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui balsuoti akcininko vardu susirinkime gali būti suteiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Akcininkas, turintis Banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bankui galutinio naudos gavėjo tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su galutiniu naudos gavėju dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dalyvavimas ir balsavimas

Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.  Biuletenio forma ne vėliau, kaip 2023 m. spalio 26 d. bus patalpinta Banko interneto svetainėje www.mano.bank/naujienos. Taip pat balsavimo biuletenio formą bus galima gauti Banko patalpose adresu Moniuškos g. 27, Vilnius. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos 15.00 val.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pareikalavus, tokios galimybės bus sudarytos ir Banko interneto svetainėje www.mano.bank/naujienos bus paskelbta dalyvavimo ir balsavimo susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis tvarka.

Dokumentų pristatymas

Akcininko ar jo įgalioto asmens bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiami šiais būdais: 

1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami paštu adresu: AB “Mano bankas”, S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.

2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami  Bankui (pvz., per GoSign) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą legal@mano.bank arba atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo biuletenį minėtu el. paštu.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. +37061855688, el. p. legal@mano.bank .