Įkainiai

Rezidentai Nerezidentai TARPTAUTINĖS ĮMONĖS IR FINANSŲ ĮSTAIGOS
Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
9 mėnesių** 0,65%
12 mėnesių 1,35%
18 mėnesių** 1,40%
24 mėnesių 1,70%
36 mėnesių 1,75%
48 mėnesių 1,80%
60 mėnesių 1,85%

* >=100 000 EUR term. indėliams gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara.

** Galioja tik automatiškai pratęsiamoms sutartims.

*** Maksimali term. indėlio suma vienam klientui yra 1M EUR.

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas 5€
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas 20€
Sąskaitos išrašas internetu Nemokamai
Sąskaitos išrašas banke padalinyje 5€
Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 0,50 % / 360 d.1
Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 1,00 % / 360 d.1

 

1Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vieno kliento sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų EUR valiuta bendras likutis viršija 1 mln. EUR. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų EUR valiuta visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Mokestis taikomas kai kliento lėšų, kurių valiuta ne EUR, bendras likutis viršija 1 mln. EUR ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centinio banko skelbiamą Euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų ne EUR valiuta visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

Nuo 2022-09-30

Banko sąskaitos atidarymas Nemokamai
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas1 5 €
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 €
Mokestis už lėšų likučių eurais laikymą sąskaitoje2 0,5 % / 360 d.
Mokestis už lėšų likučių kita valiuta laikymą sąskaitoje3 1,00 % / 360 d.
Mėnesinis lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas 0,05 % (min. 5 €)

1Juridiniams asmenims, turintiems paskolą - nemokamai

2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis eurais viršija 1 mln. eurų. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Mokestis taikomas, kai kliento lėšų kitomis valiutomis bendras likutis viršija 1 mln. eurų ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.


 

Mokėjimai internetu

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) Nemokamai
Tarptautiniai mokėjimai                                                     5€
Gauto SEPA mokėjimo grąžinimas  20€ 
Ateinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas, gražinimas arba duomenų koregavimas/pakeitimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) Nemokamai
Tarptautiniai mokėjimai EUR, USD, CAD, AUD, CHF valiutomis 20€
Tarptautiniai mokėjimai GBP valiuta 10€
Tarptautiniai mokėjimai PLN, DKK, SEK, NOK valiutomis 5€
Priverstinis lėšų nurašymas 2€
SEPA išeinančio mokėjimo atšaukimas bei tyrimas Kliento prašymu ir SEPA mokėjimo gražinimas siuntėjo bankui     20€
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai

Visi tarptautiniai mokėjimai atliekami SHA (bendri mokesčiai) pagrindu: mokėtojas - jūs mokate mano.bank mokesčius, o gavėjas sumoka gavėjo banko nustatytus mokesčius. Taigi gavėjas gaus mokėjimą atėmus visus tarpininkų bankų nustatytus mokesčius.

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,40 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai    
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2€
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) 2€
   
Tarptautiniai mokėjimai, atliekami Banko padalinyje* (mokesčio tipas - SHA):  
EUR, USD, CAD, AUD, CHF 40€ 
PLN, DKK, NOK, SEK, GBP 30€ 
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai

*Mokėjimai, kurie pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., yra įvykdomi tą pačią dieną. Mokėjimai, pateikti po 14.00 val., yra įvykdomi sekančią Banko darbo dieną.

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai Nemokamai    
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Patvirtinimo apie tarptautinį mokėjimą arba SWIFT kopijos išdavimas 15€
Papildomas mokėjimo patvirtinimas 2€
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas 20€
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūrą 200€
Kitos pažymos ir raštai 15€
Išorės auditorių ataskaitos 50€

Nuo 2022-09-30 

Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Patvirtinimai/pažymos auditui pagal kliento prašymą 100 €
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €
Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas 0.8% (min. 2€)1
Įmokėjimas Banko skyriuje kai suma lygi arba neviršija 8000€/dieną 2€2
Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną 0.05%2

1Grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas.

2Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto/kaupiamojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Nuo 2022-09-30

Grynųjų pinigų išėmimas5 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas6 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

5Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

6Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Verslo paskolos
Sutarties sudarymo mokestis 1% min. 400€
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 1% min. 300€
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1%
Kreditavimo projekto analizė, vertinimas Nuo 0,5%, min. €250
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra 180€
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą 50€/vnt.
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui, kredito grafiko keitimas su išankstiniu grąžinimu 1%, min. 200€
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo grąžinamos sumos
Refinansavimas 1% grąžinamos sumos, min. 500€
Kredito išmokėjimas* 20€
Mėnesinis administravimo mokestis 20€
Kredito išmokėjimas ūkininkams* 20€
Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams 10€
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30€
Raštų, sutikimų išdavimas 50€
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40€
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas 50€
Garantijos išdavimas 1 000€
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Nuo 2022-09-30

Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas 300€
Duomenų patikra, identifikuojant klientą 200€
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas 10€
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas 20€
Sąskaitos išrašas internetu Nemokamai
Sąskaitos išrašas banke padalinyje 5€

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis1
0.01 - 100,000.00 EUR 0,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 1,25 % / 360 d.
3,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 2,50 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis1
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

 

1Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vieno kliento sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

2Mokestis taikomas už visas kliento lėšas EUR valiuta, kai jų suma yra žemiau nurodytuose rėžiuose. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų EUR valiuta visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Mokestis taikomas už visas kliento lėšas ne EUR valiuta, kai jų suma EUR ekvivalentu pagal Europos Centrinio banko patvirtintą santykį yra žemiau nurodytuose rėžiuose. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų ne EUR valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.
 

Nuo 2022-09-30

Banko sąskaitos atidarymas 300 €
Duomenų patikra, identifikuojant klientą 500 €
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra 200 €
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas1 50 €
Sąskaitos uždarymas 100 €
Sąskaitos išrašas banko padalinyje 5 €
Mėnesinis lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas 0,05 % (min. 5 €)

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  2,25 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,50 % / 360 d. 
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  6,50 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

1Juridiniams asmenims, turintiems paskolą - nemokamai.

2Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, eurų ekvivalento sumos, apskaičiuotos pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. 

4Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vienos įmonės sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

Mokėjimai internetu

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) 0,30€
Tarptautiniai mokėjimai                                                     5€
Gauto SEPA mokėjimo grąžinimas  20€
Ateinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas, gražinimas arba duomenų koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) 0,50€
Tarptautiniai mokėjimai EUR, USD, CAD, AUD, CHF valiutomis 30€
Tarptautiniai mokėjimai GBP, PLN, DKK, SEK, NOK valiutomis 20€
Priverstinis lėšų nurašymas 2€
SEPA išeinančio mokėjimo atšaukimas bei tyrimas Kliento prašymu ir SEPA mokėjimo gražinimas siuntėjo bankui     20€
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai

Visi tarptautiniai mokėjimai atliekami SHA (bendri mokesčiai) pagrindu: mokėtojas - jūs mokate mano.bank mokesčius, o gavėjas sumoka gavėjo banko nustatytus mokesčius. Taigi gavėjas gaus mokėjimą atėmus visus tarpininkų bankų nustatytus mokesčius.

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 1,00 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų   2€
Mokėjimai euro zonoje (SEPA)   2€
     
Tarptautiniai mokėjimai, atliekami Banko padalinyje* (mokesčio tipas - SHA):    
EUR, USD, CAD, AUD, CHF   40€ 
PLN, DKK, NOK, SEK, GBP   30€ 
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama)   50€ + užsienio banko mokesčiai 

*Mokėjimai, kurie pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., yra įvykdomi tą pačią dieną. Mokėjimai, pateikti po 14.00 val., yra įvykdomi sekančią Banko darbo dieną.

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 20 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €        
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
9 mėnesių** 0,65%
12 mėnesių 1,35%
18 mėnesių** 1,40%
24 mėnesių 1,70%
36 mėnesių 1,75%
48 mėnesių 1,80%
60 mėnesių 1,85%

* >=100 000 EUR term. indėliams gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara.

** Galioja tik automatiškai pratęsiamoms sutartims.

*** Maksimali term. indėlio suma vienam klientui yra 1M EUR.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Patvirtinimo apie tarptautinį mokėjimą arba SWIFT kopijos išdavimas 15€
Papildomas mokėjimo patvirtinimas 2€
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas 20€
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūrą 200€
Kitos pažymos ir raštai 15€
Išorės auditorių ataskaitos 50€

Nuo 2022-09-30 

Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Patvirtinimai/pažymos auditui pagal kliento prašymą 100 €
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €

 

Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas 0.8% (min. 2€)1
Įmokėjimas Banko skyriuje kai suma lygi arba neviršija 8000€/dieną 2€2
Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną 0.05%2

1Grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas.

2Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto/kaupiamojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

 

Nuo 2022-09-30

Grynųjų pinigų išėmimas6 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas7 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

6Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

7Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Verslo paskolos
Sutarties sudarymo mokestis 1% min. 400€
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 1% min. 300€
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1%
Kreditavimo projekto analizė, vertinimas Nuo 0,5%, min. €250
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra 180€
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą 50€/vnt.
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui, kredito grafiko keitimas su išankstiniu grąžinimu 1%, min. 200€
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo grąžinamos sumos
Refinansavimas 1% grąžinamos sumos, min. 500€
Kredito išmokėjimas* 20€
Mėnesinis administravimo mokestis 20€
Kredito išmokėjimas ūkininkams* 20€
Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams 10€
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30€
Raštų, sutikimų išdavimas 50€
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40€
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas 50€
Garantijos išdavimas 1 000€
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Nuo 2022-09-30

Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn. 
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
 

Banko sąskaita
Banko sąskaitos atidarymas 300€
Duomenų patikra identifikuojant klientą nuo 500€
Preliminarios patikros mokestis (finansų įstaigos) 500€
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas 30€
Sąskaitos uždarymas Nemokamai
Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas 20€
Sąskaitos išrašas internetu Nemokamai
Sąskaitos išrašas banke padalinyje 5€

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis1
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 1,75 % / 360 d.
3,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

 

1Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vienos finansinės institucijos sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

2Mokestis taikomas už visas kliento lėšas EUR valiuta, kai jų suma yra žemiau nurodytuose rėžiuose. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų EUR valiuta visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

3Mokestis taikomas už visas kliento lėšas ne EUR valiuta, kai jų suma EUR ekvivalentu pagal Europos Centrinio banko patvirtintą santykį yra žemiau nurodytuose rėžiuose. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų ne EUR valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

 

Nuo 2022-09-30

 

Banko sąskaitos atidarymas 500 €
Duomenų patikra, identifikuojant klientą Nuo 1000 €
Preliminarios patikros mokestis1 500 €
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra 200 €
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas 70 €
Sąskaitos uždarymas 100 €
Sąskaitos išrašas banke padalinyje 5 €
Mėnesinis lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas 0,05 % (min. 5 €)

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  2,25 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,50% / 360 d. 
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  6,50 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

1Šis mokestis taikomas finansų įstaigoms bei bendrovėms, kurių pagrindinė veikla azartiniai lošimai ir kriptovaliutų prekyba. Bankui ir klientui priėmus sprendimą atidaryti sąskaitą, šio mokesčio suma nebus mažinamas duomenų patikros mokestis.

2Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.    

3Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, eurų ekvivalento sumos, apskaičiuotos pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį.     

4Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vienos finansinės institucijos sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.    

Depozitinė ir mokėjimų sąskaita

 

Depozitinė sąskaita

Depozitinės sąskaitos atidarymas1 nemokamai 
Depozitinės sąskaitos tvarkymas2 200€/mėn 

 

Mokėjimų sąskaita

Mokėjimų sąskaitos atidarymas1 200€
Mokėjimų sąskaitos tvarkymas2 200€/mėn
Mokėjimų sąskaitos uždarymas 100€

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 1,75 % / 360 d.
3,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje4 Įkainis
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

 

1Banko depozitinė ar mokėjimų sąskaita gali būti atidaroma klientui turint Banke einamąją sąskaitą, kuriai taikomi atitinkami Banko įkainiai bei nuo kurios nurašomi depozitinei sąskaitai taikomi mokesčiai.

2Jei depozitinių sąskaitų klientas turi daugiau nei 1, šis mokestis taikomas bendrai už visų kliento depozitinių sąskaitų tvarkymą.

3Mokestis taikomas už visas kliento lėšas EUR valiuta, kai jų suma yra žemiau nurodytuose rėžiuose. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų EUR valiuta visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

4Mokestis taikomas už visas kliento lėšas ne EUR valiuta, kai jų suma EUR ekvivalentu pagal Europos Centrinio banko patvirtintą santykį yra žemiau nurodytuose rėžiuose. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų ne EUR valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.

Nuo 2022-09-30

Klientų lėšų saugojimo sąskaita

Klientų lėšų saugojimo sąskaitos atidarymas  500 €
Klientų lėšų saugojimo sąskaitos tvarkymas  200 €/mėn 

 

Mokėjimų sąskaita

Mokėjimų sąskaitos atidarymas 500 €
Mokėjimų sąskaitos tvarkymas 200 €/mėn

 

Mokestis už lėšų likučių EUR valiuta laikymą sąskaitoje2 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,00 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 2,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  2,25 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 2,50% / 360 d. 
10,000,000.01 EUR+ 3,00 % / 360 d.

 

Mokestis už lėšų likučių ne EUR valiuta laikymą sąskaitoje3 Įkainis4
0.01 - 100,000.00 EUR 1,50 % / 360 d.
100,000.01 - 1,000,000.00 EUR 3,00 % / 360 d.
1,000,000.01 - 3,000,000.00 EUR 5,00 % / 360 d.
3,000,000.01 - 6,000,000.00 EUR  6,50 % / 360 d.
6,000,000.01 - 10,000,000.00 EUR 8,00 % / 360 d.
10,000,000.01 EUR+ 10,00 % / 360 d.

1Šis mokestis taikomas finansų įstaigoms bei bendrovėms, kurių pagrindinė veikla azartiniai lošimai ir kriptovaliutų prekyba. Bankui ir klientui priėmus sprendimą atidaryti sąskaitą, šio mokesčio suma nebus mažinamas duomenų patikros mokestis.

2Mokestis taikomas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.    

3Mokestis taikomas, nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, eurų ekvivalento sumos, apskaičiuotos pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį.    

4Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vienos finansinės institucijos sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.    

Mokėjimai internetu

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) 0,30€
Tarptautiniai mokėjimai                                                     5€
Gauto SEPA mokėjimo grąžinimas  20€
Ateinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas, gražinimas arba duomenų koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) 0,50€
Tarptautiniai mokėjimai EUR, USD, CAD, AUD, CHF valiutomis 30€
Tarptautiniai mokėjimai GBP, PLN, DKK, SEK, NOK valiutomis 20€ 
Priverstinis lėšų nurašymas 2€
SEPA išeinančio mokėjimo atšaukimas bei tyrimas Kliento prašymu ir SEPA mokėjimo gražinimas siuntėjo bankui

20€

Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) 50€ + užsienio banko mokesčiai 

Visi tarptautiniai mokėjimai atliekami SHA (bendri mokesčiai) pagrindu: mokėtojas - jūs mokate mano.bank mokesčius, o gavėjas sumoka gavėjo banko nustatytus mokesčius. Taigi gavėjas gaus mokėjimą atėmus visus tarpininkų bankų nustatytus mokesčius.

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 1,00 €
SWIFT mokėjimai 30 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Mokėjimai padalinyje

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų   2€
Mokėjimai euro zonoje (SEPA)   2,50€
     
Tarptautiniai mokėjimai, atliekami Banko padalinyje* (mokesčio tipas - SHA):    
EUR, USD, CAD, AUD, CHF   40€ 
PLN, DKK, NOK, SEK, GBP   30€ 
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama)   50€ + užsienio banko mokesčiai 

*Mokėjimai, kurie pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., yra įvykdomi tą pačią dieną. Mokėjimai, pateikti po 14.00 val., yra įvykdomi sekančią Banko darbo dieną.

Nuo 2022-09-30

Išeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų 2 €
SEPA mokėjimai 2 €
SWIFT mokėjimai 30 €

Įeinantys mokėjimai

Tarp mano.bank sąskaitų Nemokamai
SEPA mokėjimai 0,60 €        
SWIFT mokėjimai 0,1% (min. 5 €, max.15 €)

SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.

Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.

SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas. 

Terminuoti indėliai
Terminas
Palūkanos
9 mėnesių** 0,15%
12 mėnesių 0,20%
18 mėnesių** 0,25%
24 mėnesių 0,30%
36 mėnesių 0,40%
48 mėnesių 0,45%
60 mėnesių 0,50%

* >=100 000 EUR term. indėliams gali būti taikoma individuali trukmė ir kainodara.

** Galioja tik automatiškai pratęsiamoms sutartims.

*** Maksimali term. indėlio suma vienam klientui yra 1M EUR.

Patvirtinimai, pranešimai ir kitos informacijos pateikimas
Patvirtinimo apie tarptautinį mokėjimą arba SWIFT kopijos išdavimas 15€
Papildomas mokėjimo patvirtinimas 2€
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas 20€
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūrą 200€
Kitos pažymos ir raštai 15€
Išorės auditorių ataskaitos 50€

Nuo 2022-09-30 

Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu 50 €
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas 50 €
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas 50 € + užsienio banko mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas 2 €
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas 15 €
Patvirtinimai/pažymos auditui pagal kliento prašymą 100 €
Pažyma dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo 100 €
Ketinimo raštas finansų įstaigai  100 €
Klientų lėšų saugojimo sąskaitos patvirtinamasis laiškas finansų įstaigai  500 €
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu 15 €

 

Grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išėmimas 0.8% (min. 2€)1
Įmokėjimas Banko skyriuje kai suma lygi arba neviršija 8000€/dieną  2€2
Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną 0.05%2

1Grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas.

2Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto/kaupiamojo indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Nuo 2022-09-30

Grynųjų pinigų išėmimas6 1% nuo sumos (min. 5 €)
Grynųjų pinigų įnešimas7 0,2% nuo sumos (min. 5 €)

6Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.

7Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.

Verslo paskolos
Sutarties sudarymo mokestis 1% min. 400€
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 1% min. 300€
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1%
Kreditavimo projekto analizė, vertinimas Nuo 0,5%, min. €250
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra 180€
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą 50€/vnt.
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui, kredito grafiko keitimas su išankstiniu grąžinimu 1%, min. 200€
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo grąžinamos sumos
Refinansavimas 1% grąžinamos sumos, min. 500€
Kredito išmokėjimas* 20€
Mėnesinis administravimo mokestis 20€
Kredito išmokėjimas ūkininkams* 20€
Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams 10€
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30€
Raštų, sutikimų išdavimas 50€
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40€
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas 50€
Garantijos išdavimas 1 000€
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).

Nuo 2022-09-30

Kredito sutarties sudarymo mokestis 1% nuo kredito sumos, min. 400  € 
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas 30 €
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos)
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra 100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:  
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) 50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) 80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) 20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją 80 €
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas Pagal turto vertintojų įkainius
Sutikimas antriniam įkeitimui  Min. 250  € 
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos
Kredito refinansavimas 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos,  min. 500 € 
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis 20 €/mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis2 20 €/mėn.
Kiti mokesčiai:  
Sutikimų/leidimų išdavimas Nuo 50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo 40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas 50 €
Garantijos išdavimas Nuo 0,5% nuo garantijos sumos,  min. 500 € 
Delspinigiai Nuo 0,1%/d.

1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo. 

2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas, jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).